Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍBudovy městského úřadu Vlašim uzavřeny do odvolání

Informace průběžně na webu města           https://www.mesto-vlasim.cz/

Prokazování totožnosti

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

 

Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat.

 

Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů, je o zejména z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené,  ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení, ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení,  po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,  po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, a další.

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

 

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.